Mir fieren Jebuurtsdach

von Waltraud Küpper

Vorgetragen beim Frühkonzert  am 5. August 2018

Dä Helljener Schötzenverein fiert singen 95. Jebuurtsdach. Nit jeder darf zu aalt wä’eren un kann sunnen huhen Jebuurtsdach erlä’ewen.

95 Jo’ehr is et nu allt her, dat etlije Hellijener sech üwwerlä’ert hannt, nen Schötzenverein op de Been ze stellen.  Dat wo’er also 1923. Et wu’erden z’m Turn- Schieß- und Volksfest om Hellijen injeladen.
Van nu ahn jo’ew et jedes Jo’ehr en Schötzenfest om Hellijen. 1925 wu’erden uusen Oppa Künnich, van äm wu’erden di Fahne, di hück noch vürroppjedraaren wü’erd, jestiftet.
Bes di schreckliche Zick met Kreech ko’em, hannt se dann medden om Hellijen, Schötzenfest met ner jruußen Kirmes jefiert. Vereinslokal wo’er di „Heedersch Gaststätte“.
Di doll Zick ko’em, un no Schötzenfest stung kinnem mieh d’r Senn.

Ooch in dän Jo’ehren trekt nom Kreech haaden se all wall anger Sorjen, als dat se op dän Vurrel scheeßen dä’eten.
Di Kirmes äwwer, di jo’ew et no dä schlä’eten Zick siehr widder medden om Hellijen un ooch ongen am Bahnhoff.

Wie nu 1957/ 58 de Wetzheller Stro’eße ömjebaut wu’erd, –  jo, nit bluuß hück hammer een Baustelle no d’r angern, – wo’er et met däm Kirmesplatz beim Meyer am Eng.

Dä Steffens Willi hie van d’r Heed meenden, Hellijen muss äwwer wickgder Kirmes fieren künnen! Un su hätte dann in singem Boomhoff  henger d’r Wiertschaft en paar ahl Appel- un Bierenbööm affjemaad. Un ooch dä ahl Wasserturm wu’erden affjeressen. Di Steen hät hä dann als Packlare für den nöuen Kirmesplatz inplaniert.
Di Hellijener Kirmes wo’er jerettet! Van nu ahn bimmelden de Karusellen op d’r Heed.
 – Äwwer et fä’elden jet!  En Publikumsmagnet!, su dä’ed m’r hück saaren. –

1959, et wo’er su heeß un darmmisch wie dis Jo’ehr, is et dann passiert!-

No nem arjen Jewitter mo’ed uusen Vatter met singen Lüggen am Samstagsnommendach in d’ Werschbrejermüllen nen Sturmschaden flecken.
Wildat sing Lück su fließich metjedonn haaden, heelen se no jedonner Arbeed un in Arbeedklamotten op d’r Heeden ahn un woolen dän Stüüw, dän se jeschluckt haaden un dän Duursch met nem Bierchen rongerspöölen.
Se wo’eren an däm O’ewen natürlich nit alleen in d’r Wiertschaft. Un so lö’et sech denken, dat et nit bej eenem Bierchen bleww.
Un wie dann da Kall op di Kirmes ko’em, di allt baal sinn sool, ko’em m’r op di Idee, Hahneköppen op d’r Heeden ze machen.

 Siehr wo’er dä nöüe Verein jejröndet, un et Startkapital haaden se ooch allt baal beneen. Et wu’erden eefach däm Kotthauersch Heinrich sing Schluffen v’rsteijert un an den Balken in d’r Wi’ertschaft jenä’elt.

Dä ierschte Hahnekünnich wo’er dä Madels Max vam Brooch. Met d’r Schürreskaar un Musikbejleitung ( mem Quetschebüggel) troog dä kleene Festzoch nom Broch met dä nöüen Majestät.
Dat wo’er jet fü uss Blaaren.

Em drop foljenden Jo’ehr wo’er dä Büschs Alfons Künnich, dän brä’eden se no Hürrekusen.
1961 hannt se em Boomhoff dann et letzte Mo’el nen ahlen zähen Kitzhahn jeköppt. Dismo’el wu’erden d’m Kotthauersch Heinrich di Kette ömjehangen.

Ongertöscher haaden di Jongen vam Verein äwwer allt üwwerlä’ert, dat met dä Hahneköpperei is wall schön, äwwer op Duur?

„Wammer doch widder nen Schötzenverein hie om Hellijen hä’eden!“

Un do et noch etlije van dän ahlen Schötzen jo’ew, di m’r fro’eren kunnt, wu’erden uss d’r Idee  Realität!
Di ahlen Schötzen wo’eren all domet inverstangen, dat dä Hellijener Schötzenverein van 1923 e.V. wickgder machen darf.

Widder wo’er et d’r Steffens Willi, dä jo sä’eden, dat nen Scheeßstangk un en Schötzenhuus in singem Boomhoff jebaut wä’eren durft.

Jong, wat hannt se sech all jeplo’echt! Vürop dä Büschs Alfons, als Müürer.

All hannt se fließich met ahnjepackt . Met Hacke, Schöppe, Schürreskaar, viel Steen, Sangk un Zement wu’erden z’m Deel onger „Einsatz der eigenen Gesundheit!“  ( ech denk do an die jebrochenen Knochen vam Vatter, dän Tauchv’rsöök van mingen kleenen Bro’eder un so manch blau jekloppten Duumen) in kuurter Zick di Vereinsstätte jebaut.
Zem Jlöck jo’ew et  ooch noch en paar Lück, di jeholpen hannt, dat m’r an dat nüüdije Jä’eld ko’em.

Em November 1961 wo’er Jröndungv’rsammlung. Dä Hellijener Schötzenverein van 1923 wo’er nöü jeboren! 1. Vürsetzender wo’er dä Steffens Willi.
Dä Oppa vam nöüen Vürsetzenden Roger Dabringhaus.

1962 wu’erden et ierschte Mo’el widder Schötzenfest om Hellijen jefiert!

Ech kann üsch saaren, dat wo’er jet!

Dat nöüe Schötzenhuus un dä super-moderne Scheeßstangk wu’erden injeweiht,
un in Betrieb jenommen, et kunnt loss jonn!

Samstachs wo’eren se all do, vam Bürjermeester bes z’m Pastuur, de Schötzen van Bu’ersched un us d’r Noberschaft. En jruußen Empfang wo’er et, un ech durft  met dobei sinn!

Dann ko’em dä jruuße Dach! Am Mo’endach  Morjen wu’erden dann dä nöüe, un sumet dä ierschte Schötzenkünnich nom Kreech, uusjeschossen.

Wat en Opreejung!

Em opjebauden Podium vür d’r Fooderkammer spillden dä OVH z’m Fröhkonzärt.
Ja, et jo’ew noch kinn Zelt! – Vür däm Stall vam Steffens wo’er en üwwerdachtes „Festzelt“/ sprich Podium met Dangksbo’erm un Döschen un Stöhl opjebaut wu’erden.
Schön jeschmückt met Birkenjröön, wie sich dat jehüürt.

Dann ko’emen se, di ahlen Majestäten!
Dä Kotthauerschen Heinrich mit singem Friedchen, dat Hahnekönnichpaar vam letzten Jo’ehr un dä Starigks Karl met singem Friedchen, et letzte Schötzen-Könnichspaar vürm Kreech.

Nu wu’erd et janz, janz feierlich! Ech hüür et noch, wie dä Madels Max dat  nöüe Könichspaar proklamierden:

 „Schützenkönig für das Jahr 1962/ 63 wurde mit 22 Ringen unser Schützenbruder Martin Gerlach!“

Wie uusen Opa jewahr wu’erden, dat d’r Vatter Schötzenkünnich wu’erden is, sä’eden hä:  „Jo, jo, do is dä doll jenuch für!“

Off hä janz  v’rjessen haad, dat hä dumo’elen ooch doll jenuch wo’er. Wo’er hä doch bej dä Jröndung 1923 dobei un ooch allt Schötzenkünich in jongen Jo’ehren.

 Ech jlööw, hä wo’er stoolz wie Oskar, dat et wickgder jing om Hellijen!. Äwwer sujet zeecht m’r doch singen Blaaren nit!

Onger dä Fahne van 1925, di in dä dollen Zick van dän Heedersch Tanten jood v’rwahrt wu’erden is, wu’erden d’n ahlen Majetäten nu di Insignien affjenommen  un unsen Ä’eldern üwwerjowwen.
 Dä Vatter durft di Künnichskette draaren, de Mo’eder et Diadem.
Wat en Jlöck, dat d’r Starigks Karl un sing Frau dän Kroem ooch all di Jo’ehren jood v’rwahrt un jehööt haaden.

Wie et sech jehuurden, üwwerno’ehm nu noch dä Blo’esberchs Walter d’n Taktstock un dirijierden de Hellijener Nationalhymne, „Et Eifgental!“.

Am Nommendach wu’erden sech staats jemaad fü dän jruußen Festzoch.
Van fä’eres allt huurt m’r de Musik.

Un dann staalden se sech op, di Schötzen. Vür dä ahlen Schollmuur jä’enüwwer van uusem Huus.
Dat Künnichspaar wu’erden met singen Adjutanten in däm Jo’ehr nämlich am Huus affjehollt. Mingen Bro’eder un ech durfden met.
Janz jenau hammer opjepasst, wat di Ahlen maaden.

Un wie d’r Vatter met singen Adjutanten di Festzochteilnehmer wie sech dat jehüürt bejröößten, hoff mingen Bro’eder als kleener Krott ooch de Hangk z’m Jrooß.
Dumo’elen allt hät hä jeliert, wat hä Jo’ehren späder dä’ed un bis hück jood kann.

In d’r Kutsche vam Kretzers Hans durfden m’r ooch metfahren. Durch dän janzen Hellijen,  – wo’er dat schön!

Üwwerall wo’er jeschmöckt. An jedem Huus hongen am Birkenjröön
jröön-wiss Kreppapier un met jröön-wissen Papierfähnchen wu’erd jewonken.

De Kenger op ehren met Krepppapier jeschmöckten Fahrrädern, dä Turnverein, d’r Jesangverein, all die angeren Schötzenvereine uss d’r Noberschaft un vill Musik trocken met.

Op dä Vüddersick vam Festheft sind Belder, di zeejen, dat ech üsch de Wohrheet v’rzäll.

Ihr wondert üsch secher, dat di Schötzen nen schwatzen Ahnzoch ahnhannt.

Nu, in dä Zick haaden jeder sunnen Ahnzoch em Kleederschaftf, Für nen Schötzenrock haaden se em ierschten Jo’ehr noch kinn Jä’eld. Do hät et bluuß z’m Schötzen-Hoot jerickt.

Spass haaden se trotzdäm. – Un wie m’r spä’eder jewahren wu’erden send, jefiert haant se bes in die kleenen Uhren.
 Mir Blaaren nit, mir mo’eten in’t Bett. Iersch Jo’ehren späder hammer et dann dän Ahlen nohjedonn.
In d’r Fodderkammer wo’er wie jesä’ert noch Dangks un manch Jläschen Bier jing üwwer di Theke.
Dat Ferken vam Willi , wat di janze Zick hengen in singem Verschlach wo’er, schleef an dän Schötzenfest-Daaren bes Meddach. Dat Dröppelsbier, wat äm emmer in dän Troch jeschott wu’erden, haaden et nit bluuß mööd jemaad.


Nu fieren m’r allt et 57. Mo’el Schötzenfest hie op d’r Heed.

( Oh Jott, su aalt bin ich allt!) Ejal! Ech ben fruh, dat ech, mingen Bro’eder un eejentlich die janze Famillich  van Ahnfang met dobei sinn kunnten.

Ech ben fruh und stoolz, dat dat, wat uss die Ahlen vürjedonn hannt, mir nu ooch an uss Kenger wickgderjäwwen kunnten.

Et is schön, wemmer süüt, dat et jong Lück sind, di jenau wie vür baal sechzich Jo’ehren, Kuraasch jenuch hannt, met ahnpacken un zesammenstonnt.

Wo’er et bei uss noch su, dat m’r eefach durch uss Ä’eldern met in di Schötzenfamillich rinnjewaasen sind,  kummen hück di Ä’eldern met in d’n Verein, wildat ehr Blaaren bei d’n Jongschötzen sind.

Di Jongschötzen fieren dis Jo’ehr ooch Jeburtsdach. Se wä’eren 55 Jo’ehr aalt! Jo, Hanna, di Kette, di du jlich an dingen Nachfolger affjewwen muss, wu’erden 1963 däm ierschten Prinzen, däm Steffens Walter ömjehangen.

Wie jesä’ert, uus Könnichspaar un etlije van dön nöüen  jongen Schötzen, die in dän letzten Jo’ehren metdunnt, sind durch ehr Kenger in dän Verein kummen.

Su muss et sinn! Metdunn! Ejal, woher m’r kütt, ejal, wat m’r ooch maad, ejal, off jong off aalt!  –  Ejal off van hie oder van janz janz wick.

Off uss däm schönen Westfalenlang, uss Höxter wie uss Könichspaar, uss däm huhen Norden, uss d’r Nö’ede van Bad Zwischenahn oder uss So’elich, Wermelskirchen, Wetzhellen.

Ja suja van Bu’esched, wie uss Prinzessin, kann jeder metdunn, dä Spass un Fröüd an d’r Schötzentraditiun hät.

Durch deck un dönn jonn, zesammen stonn wat emmer ooch su kütt, in Fröüd un Leed zesammenhaalen, dat es et, wat m’r all wellen.

Bei allem äwwer emmer  met d’n Beenen op d’r Ä’erden bliewen!

Ech kann üsch saaren, wenn die Ahlen, di dän Kro’em hie dumo’elen widder an de Jang hannt brä’et, sinn künnten, wat drussen wu’erden is, un dat ihr dat jenau su jood wickgder maad, se wö’eren baschtich stoolz op üsch!

Dröm maad üsch Fröüd, su lang et jeet, denn alles duurt kinn Iewichkeet!

Waltraud Küpper

Sonntag, den 5. August 2018

Schreibe einen Kommentar